Allmänna villkor för Internet-tjänster

2011-06-01 (AVSER-06)

§ 1. Allmänt

Detta avtal gäller av GleSYS tillhandahållna Internet-tjänster i de fall då inget annat avtalats. Funktioner och extratjänster så som UPS, backup, extra transfer debiteras enligt GleSYS's vid var tid gällande prislista.

§ 2. Avgifter

Avgifter utgår enligt vid var tid gällande prislista för tjänsten, och skall erläggas i förskott för aktuell period. Avgiftsändringar tillämpas från närmast följande avtalsperiod. Vid avgiftshöjning har Kund rätt att skriftligen, senast inom en månad, säga upp avtalet. Om Kund inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till Kund eller omständigheter utanför GleSYS's kontroll, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. Vid försenad betalning äger GleSYS's rätt att debitera dröjsmålsränta med 1% per månad, samt i förekommande fall inkassoavgift. Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalning, efter på påminnelsen angiven tid, äger GleSYS's rätt att med omedelbar verkan stänga tjänsten tills full betalning skett. Påminnelser debiteras med 45 kr / påminnelse. Faktureringsavgift debiters enl. gällande prislista.

§ 3. Avtalsperiod

Avtalsperioden är, om inte annat avtalats, en månad. Avtalet förlängs automatiskt varje månad. Uppsägning kan ske från samma epostadress som är registrerad för kontot, eller vara skriftlig och ha inkommit senast en vecka före avtalsperiodens utgång.

§ 4. Kundens ansvar

Kund ansvarar för innehållet i Kunds korrespondens, Kunds inlägg i nyhetsmöten, innehållet på Kunds web-sidor samt andra aktiviteter som Kund utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa abonnemangsvillkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Det åligger Kund att registrera eventuella sharewareversioner av distribuerade program. Kund är fullt ansvarig för att användar-ID och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten. Kund ansvarar för att applikationer som installeras/utvecklas av Kund inte kan utnyttjas för "SPAM". (SPAM: massutskick av e-post till ofrivilliga mottagare.).

§ 5. GleSYS's ansvar

GleSYS's har rätt att vidta åtgärder som påverkar tjänstens funktion om de är påkallade av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Sådana arbeten skall alltid utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna minimeras. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad intäkt, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. Om GleSYS tydligt brister i sina åtaganden har kunden rätt att säga upp avtalet i förtid.

§ 6. Otillbörlig användning

Kunden äger inte i något fall söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser, eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i GleSYS's nät eller anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. GleSYS skall inte hållas skadeståndsskyldig för de fall obehörig gör intrång i Kunds eller GleSYS's datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Det är GleSYS som bestämmer om en kund använder systemet på ett felaktigt vis. Kunden får inte heller missbruka tjänsten på annat sätt, som väsentligen äventyrar driften, eller innebär avsevärda olägenheter för GleSYS eller annan. Vid brott mot ovanstående paragraf har GleSYS rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänst och säga upp avtalet.

§ 7. Förändring av tjänst

GleSYS förbehåller sig rätten att vidtaga förändringar av tjänsten avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger GleSYS att, med minst en månads varsel, informera Kunden om förändring som väsentligt påverkar en avtalad tjänst, om denna kan anses vara till nackdel för Kunden. Om ändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden, har han rätt att under avtalsperiod skriftligen säga upp avtalet med verkan från det att ändringen inträffade.

§ 8. Hävningsgrunder

Utöver vad som ovan stadgas om otillbörlig användning av nät äger GleSYS rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande när Kund gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och han ej vidtagit rättelse efter det att han erhöll anmaning härom från GleSYS. GleSYS har även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om Kund inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

§ 9. Avtalets upphörande

Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för kunden att använda tjänsten. Erlagd periodisk avgift återbetalas till den del som avser tiden efter avtalets upphörande, om återstående tid överstiger en (1) månad. Ingen återbetalning sker i de fall då grunden för avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott.

§ 10. Force majeure

Part skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

§ 11. Överlåtelse

Avtalet och med därtill hörande tjänster får endast överlåtas till annan efter skriftligt samtycke från GleSYS.

§ 12. Ändring av villkor

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om annat inte har avtalats. Villkorsändring skall aviseras minst en månad i förväg. Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kunden, har denne rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande.