Se upp Just nu cirkulerar spam och phishingförsök med oss som avsändare.

Så här skapar du publika SSH-nycklar

Inledning

Secure Shell (SSH) använder kryptering för att säkra anslutningen mellan en klient och en server. I den här guiden visar vi hur du skapar SSH-nycklar för att säkrare logga in på en server.

SSH-nyckelautentisering är mer säkert än lösenord, eftersom den privata nyckeln som används för att säkra anslutningen aldrig delas med någon annan. Det är också mer bekvämt med SSH-nycklar, då du slipper skriva in ditt lösenord varje gång som du ska logga in på din server.

När du skapar SSH-nycklar kommer två nyckelfiler att skapas:

id_ed25519

Din privata nyckel. Denna nyckel ska hanteras på samma sätt som ett lösenord och aldrig lämnas ut.

id_ed25519.pub

Detta är den publika nyckeln som du kan dela med andra.

När du skapat ditt nyckelpar kopierar du innehållet i .pub filen och lägger den på fjärrservern i filen .ssh/authorized_keys under din hemmapp.

Skapa SSH-nycklar i macOS/Linux

Öppna terminalen och skriv in:

ssh-keygen -a 100 -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519

Skapa ett lösenord (passphrase) eller tryck ENTER för att gå vidare. Vi rekommenderar att du skapar ett lösenord och observera att du måste ange lösenordet en andra gång för att fortsätta. När du har bekräftat lösenordet genererar systemet ett nyckelpar:

user@glesys.se:~$ ssh-keygen -a 100 -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_ed25519.
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_ed25519.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:51yQPILlrqdxLQTe7VRxmdxVnCdozD19At2wsHBm/H4 user@glesys.se
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    . .+B*oO*|
|    + . **=XoB|
|   o o =.o..+o|
|   . + o + . |
|   . S + ..  |
|    o B . . E|
|   o + =  . |
|    = .    |
|   .     |
+----[SHA256]-----+
user@glesys:~$ 

Skriv cat .ssh/id_ed25519.pub i terminalen för att få fram din publika nyckel.

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIG/CS06SzixI4S/VfVwoOY3jFEdFWXvrKQxmhYT6gRMX user@glesys.se

Skapa SSH-nycklar i Windows med OpenSSH

Öppna en PowerShell-terminal och skriv in:

ssh-keygen -a 100 -t ed25519

Skapa ett lösenord (passphrase) eller tryck ENTER för att gå vidare. Vi rekommenderar att du skapar ett lösenord och observera att du måste ange lösenordet en andra gång för att fortsätta. När du har bekräftat lösenordet genererar systemet ett nyckelpar:

PS C:\User\user> ssh-keygen -a 100 -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
enter file in wich to save the key (C:\User\user/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /User/user/.ssh/id_ed25519.
Your public key has been saved in /User/user/.ssh/id_ed25519.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:51yQPILlrqdxLQTe7VRxmdxVnCdozD19At2wsHBm/H4 user@DESKTOP-RLJCRBQ
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    . .+B*oO*|
|    + . **=XoB|
|   o o =.o..+o|
|   . + o + . |
|   . S + ..  |
|    o B . . E|
|   o + =  . |
|    = .    |
|   .     |
+----[SHA256]-----+
PS C:\User\user> | 

Skriv type .ssh\id_ed25519.pub i terminalen för att få fram din publika nyckel.

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIG/CS06SzixI4S/VfVwoOY3jFEdFWXvrKQxmhYT6gRMX user@DESKTOP-RLJCRBQ

SSH-nycklar i Windows med Linux/Bash

I denna guide kommer vi först att installera Windows Subsystem tillsammans med Windows Terminal, för att kunna köra Linux under Windows.

Börja med att installera Windows Subsystem för Linux, genom att starta PowerShell i administartionsläge och skriv:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Nu bör du få fram något liknanade denna vyn:

PS C:\WINDOWS\system32> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux Do you want to restart the computer to complete this operation now? [Y] Yes [N] No [?] Help (default is "Y"):

Skriv in Y och tryck ENTER så startar din dator om.

När datorn startat om installera du Ubuntu 18.04 och Windows Terminal.

Starta Ubuntu 18.04 via startmenyen eller Microsoft Store, följ guiden och skapa en ny användare.

Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: user
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Installation successful!
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details

user@DESKTOP-RLJCRBQ:~$

Nu är installationen av Ubuntu klar!

windows-terminal-ubuntu

Öppna Ubuntu i Windows Terminal och skriv:

ssh-keygen -a 100 -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519

Skapa ett lösenord (passphrase) eller tryck ENTER för att gå vidare. Vi rekommenderar att du skapar ett lösenord och observera att du måste ange lösenordet en andra gång för att fortsätta. När du har bekräftat lösenordet genererar systemet ett nyckelpar:

user@DESKTOP-RLJCRBQ:~$ ssh-keygen -a 100 -t ed25519/id_ed25519

Skriv cat .ssh/id_ed25519.pub i terminal för att få fram din publika nyckel.

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIG/CS06SzixI4S/VfVwoOY3jFEdFWXvrKQxmhYT6gRMX user@DESKTOP-RLJCRBQ

Grattis!

Nu har du din publika SSH-nyckel som du kan lägga till direkt när du skapar en server på vår KVM-plattform i GleSYS Cloud.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna för mer information. Vi hjälper dig att komma fram till den bästa lösningen för dina behov.

Skicka e-post Ring 0200-23 88 00