Allmänna villkor

Version 2024.01.01

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkoren”) gäller för samtliga GleSYS produkter och tjänster.

1.2 Begrepp med stor bokstav definieras längst ned i dessa Allmänna Villkor.

1.3 Följande dokument utgör Avtalet mellan parterna och ska ha inbördes prioritet enligt följande ordning: (i) Huvudavtalet, (ii) Allmänna Villkoren, (iii) Tjänstebeskrivningen, (iv) SLA och (v) eventuella bilagor. Undantag gäller för mellan parterna ingånget personuppgiftsbiträdesavtal, vilket alltid ska ha företräde avseende frågor som rör personuppgiftsbehandling.

1.4 Avtal kan ingås genom att parterna avtalar om det skriftligen eller genom att Kunden registrerar ett konto i Kontrollpanelen (utan att något ytterligare avtalsdokument skrivs under). Individen som representerar Kunden garanterar att han eller hon har behörighet att ingå Avtalet med GleSYS.

2. Generellt om Tjänsterna

2.1 GleSYS tillhandahåller ett flertal olika produkter och tjänster inom IT-infrastruktur. Respektive Tjänsts innehåll framgår av Tjänstebeskrivningen. Kunden kan välja vilken eller vilka Tjänster som Kunden vill beställa. De Tjänster som Kunden beställt och som parterna avtalat om framgår vid varje tillfälle på Kundens konto i Kontrollpanelen, om inte särskilt gäller för specifik Tjänst.

2.2 Genom att Kunden beställt en Tjänst ges Kunden en rätt att använda sådan Tjänst i enlighet med Avtalet under den tid som Avtalet gäller eller tills aktuell Tjänst sagts upp. Rätten är icke-överlåtbar och gäller för Kundens egen verksamhet, om inte annat särskilt framgår av Huvudavtalet. Rätten gäller under förutsättning att Kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter och övriga skyldigheter enligt Avtalet.

2.3 I Tjänstebeskrivningen anges särskilda bestämmelser för specifik Tjänst.

3. Kontrollpanelen och ansvar för användare

3.1 Genom att parterna ingår Avtalet och Kunden registrerar ett konto för Kontrollpanelen ges Kunden tillgång till Kontrollpanelen i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Kunden kan därefter välja att ingå avtal avseende specifika Tjänster i Kontrollpanelen och/eller genom skriftligt avtal med GleSYS.

3.2 Om inget annat särskilt avtalats mellan parterna ska Kunden ansvara för kontroll och behörighetsadministration av alla användare på Kundens konto i Kontrollpanelen samt i Tjänsterna. Kunden ansvarar för att säkerställa att endast personer med befogenhet att ingå avtal och vidta åtgärder för Kundens räkning har behörighet att göra uppsägningar och ändringar i Kontrollpanelen. Alla åtgärder som görs av Kundens användare i Kontrollpanelen är bindande för Kunden.

4. GleSYS åtaganden

4.1 GleSYS ska leverera Tjänster samt Konsulttjänster i enlighet med villkoren i Avtalet samt på ett professionellt, tekniskt kompetent och fackmannamässigt sätt. Vidare ska GleSYS säkerställa att respektive Tjänst uppfyller tillämpliga lagar och regler samt principer för vad som utgör god sed i den bransch som GleSYS är verksam.

4.2 Om Tjänst inte uppfyller vad parterna kommit överens om enligt Avtalet ska GleSYS inom skälig tid, där så är praktiskt möjligt, avhjälpa Fel som Kunden reklamerat inom den tid som anges i punkt 16.6. GleSYS skyldighet att avhjälpa Fel, gäller inte om avhjälpandet skulle medföra olägenhet och kostnader för GleSYS som är oskäligt stora i förhållande till Felets betydelse för Kunden. I sådant fall ska GleSYS istället bistå Kunden med en alternativ väg för att mildra konsekvenserna av Felet för Kunden.

4.3 GleSYS ska hantera Kundens Data med strikt sekretess och säkerställa att ingen anställd hos GleSYS samt underleverantör eller konsult till GleSYS tar del av Kundens Data om inte det är strikt nödvändigt för att GleSYS ska kunna utföra sina tjänster, exempelvis support- och underhåll (”need to know basis”). GleSYS ska vidare säkerställa att Kundens Data endast görs rent tekniskt tillgänglig för sådan personal hos GleSYS, och då endast för den personal som behöver sådan åtkomst för att uppfylla GleSYS åtaganden under Avtalet. GleSYS ska säkerställa att GleSYS personal inte faktiskt tar del av eller vidarebefordrar Kundens Data eller annan relaterad information som finns i Tjänsterna.

4.4 GleSYS ansvarar inte för att Tjänst i något avseende är inkorrekt eller olämplig i förhållande till Kundens verksamhet eller Tjänsts ändamålsenlighet i övrigt.

5. Kundens åtaganden

5.1 Kunden ska följa och använda Tjänsten i enlighet med Avtalet och Dokumentation samt vid var tid tillämpliga lagar och regler. Kunden är ansvarig för Kundens, inklusive dess anställdas och konsulters, användning av Tjänsterna.

5.2 Kunden ska lämna GleSYS tillgång till den information och det underlag avseende Kundens verksamhet som krävs för att GleSYS ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet.

5.3 Kunden ska ansvara för fel eller brister i Kundens Utrustning samt Kundens Programvara, om inte GleSYS uttryckligen enligt Avtalet ska ansvara för fel i specifik utrusning eller programvara. Ovan gäller även avseende säkerheten, kvaliteten och lagligheten av Kundens Data.

5.4 För det fall att Kunden har köpt en Tjänst som innebär att Kundens Utrustning befinner sig i GleSYS lokaler, ska Kunden säkerställa och ansvara för att Kundens Utrustning uppfyller de krav som GleSYS meddelar Kunden från tid till annan, såsom, men inte begränsat till, sedvanlig försäkring och att Kundens Utrustning i sig uppfyller CE-märkning.

5.5 Kunden ska inte använda, kopiera, modifiera eller ge tillgång till Tjänst, i Tjänst inkluderad programvara eller Dokumentation, i större utsträckning eller på annat sätt än vad som ligger inom Tjänstens avsedda användningsområde eller vad som överenskommits genom Avtalet. Kunden ska inte heller på något sätt ladda upp olaglig information i Tjänst.

5.6 Kunden ska tillse att Tjänst inte nyttjas av obehörig. Vidare får inte Tjänst användas på något sätt som (i) är olagligt eller som Tjänst inte är avsedd för, inklusive överföring eller uppladdning av virus eller andra skadliga filer eller koder, hackning eller hög belastning, spamming eller ansvarslös spridning av personuppgifter; (ii) kan försämra funktionaliteten av Tjänst, eller på något sätt som är skadligt eller förstör för GleSYS andra kunder och deras användning av Tjänster eller utrustning, såsom hackning eller hög belastning; (iii) kan uppfattas som kränkande eller stötande i något fall; eller (iv) på annat sätt rimligen kan förväntas påverka GleSYS eller Tjänsterna negativt eller återspegla negativt på GleSYS eller Tjänsternas goodwill, namn eller rykte.

5.7 Kunden ska se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens Inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja sina Inloggningsuppgifter för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om Inloggningsuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående byta Inloggningsuppgifter samt anmäla till GleSYS om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens Inloggningsuppgifter, vid misstanke om otillåten användning eller försök till otillåten användning av Kundens Inloggningsuppgifter eller Tjänst, eller vid misstanke om andra brott mot säkerheten.

5.8 GleSYS är inte ansvarig för förluster orsakade till följd av otillåten användning av Tjänst, Kontrollpanelen eller Kundens Inloggningsuppgifter, om inte GleSYS gjort sig skyldig till försummelse.

5.9 Om Kunden inte efterlever villkoren enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från att GleSYS underrättat Kunden om den bristande efterlevnaden är GleSYS berättigad att stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Tjänst eller Konsulttjänster till dess att rättelse har vidtagits. Vid det fall att GleSYS bedömer Kundens brott mot villkoren enligt Avtalet som allvarligt har GleSYS rätt att omgående stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Tjänst till Kunden.

5.10 Kunden ska hålla GleSYS skadeslös för alla skador, kostnader och krav som härrör från Kundens användning av Tjänst i strid med Avtalet, eller annars kan kopplas till Kundens Data.

6. Tillgänglighet, support och underhåll (SLA)

6.1 GleSYS ska tillhandahålla Tjänst i enlighet med tillämpliga servicenivåer och support av Tjänst enligt vad som anges i SLA och för den nivå som Kunden valt för specifik Tjänst.

6.2 Vid Fel eller brister i Tjänst ansvarar Kunden för att meddela GleSYS omgående på det sätt som anges i SLA. Fel i Tjänst rättas enligt vad som anges i SLA.

6.3 GleSYS ansvar för tillhandahållande av Tjänst, i enlighet med vad som anges i detta avsnitt 6, utgör GleSYS totala åtagande och ansvar i förhållande till Kunden.

7. Konsulttjänster

7.1 Om parterna avtalat om att GleSYS ska utföra Konsulttjänster ska GleSYS utföra sådana tjänster enligt vad som överenskommits och med, för ändamålet, lämpliga och kvalificerade medarbetare.

7.2 Om inte annat avtalats utförs Konsulttjänster enligt löpande räkning till de priser som anges i GleSYS från tid till annan gällande prislista.

7.3 Vid Kundens beställning av Konsulttjänster tillhandahåller GleSYS sådana Konsulttjänster inom den kompetens och i den omfattning som parterna kommit överens om, t.ex. ett visst antal timmar. Om inget annat avtalats har GleSYS vid tillhandahållande av Konsulttjänster inget resultatansvar eller ansvar för viss tidplan. Kunden ansvarar för att konsult har tillgång till eventuellt nödvändig information samt interna resurser hos Kund för uppdragets utförande.

7.4 Om Fel föreligger i förhållande till överenskommen Konsulttjänst är GleSYS skyldigt att, efter Kundens skriftliga anmälan om Felet till GleSYS, vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att GleSYS fullgör Konsulttjänsten och korrigerar eventuellt Fel på sätt som GleSYS finner lämpligt. Sker inte rättelse inom skälig tid efter Kundens skriftliga anmälan om Felet har Kunden rätt till nedsättning av det avtalade priset avseende Konsulttjänsten med ett belopp som skäligen kan anses motsvara Felet. För att Kunden ska ha rätt till rättelse eller nedsättning av priset enligt ovan ska Kunden skriftligen anmäla Felet till GleSYS inom skälig tid efter det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt Felet. Under alla omständigheter måste krav på rättelse eller nedsättning av priset enligt ovan alltid framställas skriftligen av Kunden till GleSYS senast tre (3) månader från det att Konsulttjänsten slutförts. I annat fall ska kravet anses förverkat. Vad som anges i denna punkt 7.4 ska utgöra Kundens enda möjliga påföljder med anledning av Fel i utförande av Konsulttjänst. Vid Konsulttjänst har GleSYS rätt till ersättning för tid för att åtgärda Fel, om inte Fel beror på GleSYS vårdslöshet.

7.5 Om GleSYS på grund av omständighet, som beror på Kunden eller något förhållande på Kundens sida, inte kan utnyttja för Konsulttjänster avdelade resurser, har GleSYS efter att ha meddelat Kundens kontaktperson detta, rätt att debitera ersättning för sådan avdelad tid som inte kan utnyttjas. Detta gäller i den utsträckning GleSYS inte kan belägga avdelade resurser med annat arbete.

8. Licenser och Tredjepartsprodukter

8.1 För Tredjepartsprodukter som levereras av GleSYS enligt Avtalet gäller vad som anges i villkoren för sådan Tredjepartsprodukt.

8.2 GleSYS ansvar för fel samt intrång i immateriella rättigheter avseende Tredjepartsprodukter är begränsat till en skyldighet att skyndsamt rapportera felet/intrånget till aktuell leverantör av Tredjepartsprodukten. GleSYS är inte ansvarig för skador orsakade av Tredjepartsprodukter.

8.3 Kunden är självständigt ansvarig för att använda Tredjepartsprodukter i enlighet med, och i övrigt följa, villkoren som gäller mellan Kunden och leverantören av Tredjepartsprodukten, t.ex. att medverka vid audits. Kunden ska på begäran av GleSYS vid behov, beroende på vilka Tredjepartsprodukter Kunden köpt via GleSYS, tillhandahålla en rapport över licensanvändning, antingen manuellt eller genom att GleSYS ges möjlighet att installera programvara för att ha kontroll över licensanvändandet. Kunden ansvarar vidare för att vid var tid vara rätt licensierad och ha kontroll över vilka Tredjepartsprodukter som används, till exempel köpa rätt antal licenser eller rättigheter att använda Tredjepartsprodukter som matchar Kundens behov och användning. Kunden ska hålla GleSYS skadeslös för alla kostnader och krav som härrör från Kundens användning av Tredjepartsprodukter.

9. Ändring av tillhandahållande av Tjänst

9.1 Kunden har möjlighet att lägga till ytterligare Tjänster eller skala upp respektive Tjänst till det pris som anges i GleSYS från tid till annan gällande prislista eller enligt separat offert.

9.2 Kunden kan som huvudregel säga upp eller skala ner respektive Tjänst löpande. För vissa specifika Tjänster eller i vissa enskilda fall gäller dock särskild bindningstid, vilket i sådant fall anges i Huvudavtalet eller i Tjänstebeskrivningen. Kunden kan säga upp eller skala ner Tjänst med bindningstid först vid utgången av sådan Tjänsts bindningstid.

9.3 Vid tillägg av Tjänst och/eller ökning av specifik Tjänsts omfattning utgår avgiften för Tjänst från dagen sådant tillägg eller ökning av omfattning tillhandahållits till Kunden. Vid borttagande av Tjänst och/eller minskning av specifik Tjänsts omfattning justeras avgiften då ändringen har genomförts, om inte särskilt anges för specifik Tjänst.

9.4 Tillägg, ändring av omfattning eller uppsägning av Tjänst kan göras av Kunden i Kontrollpanelen, om inte särskilt anges eller avtalats för specifik Tjänst.

9.5 GleSYS har rätt att ändra Tjänsterna, inklusive Tjänstebeskrivningen för respektive Tjänst. Ändringar som påverkar Kunden negativt får dock inte göras under pågående bindningstid med undantag för vad som anges under punkt 18.6.

10. Avtalstid och uppsägning

10.1 Om parterna inte kommit överens om något annat (t.ex. i Huvudavtalet) börjar Avtalet gälla vid den tidpunkt som anges under punkt 1.4.

10.2 Viss Tjänst kan ha annat avtalat startdatum enligt vad parterna har överenskommit.

10.3 Avtalet löper tills vidare med tre (3) månaders uppsägningstid, om inte annat anges i Huvudavtalet.

10.4 Uppsägning av Avtalet kan göras i Kontrollpanelen eller genom skriftligt meddelande till den andra parten. Kunden ansvarar för att det endast är personer med befogenhet att säga upp Avtalet för Kundens räkning som utför sådan åtgärd.

10.5 Om det vid tidpunkten för Avtalets uppsägning finns Tjänster vars bindningstid ej löpt ut gäller Avtalet för sådana Tjänster tills den tidpunkt då respektive Tjänsts specifika bindningstid löpt ut. Denna punkt gäller inte vid uppsägning enligt punkterna 10.6 och 10.7.

10.6 Varje part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

 1. den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot Avtalet och inte vidtar full rättelse av sådant brott inom trettio (30) dagar från att part har lämnat skriftlig underrättelse därom; eller
 2. den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in sina be¬talningar eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd.

10.7 GleSYS har rätt att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid om:

 1. en tredjepartsleverantör eller underleverantör säger upp ett avtal med GleSYS och det som en konsekvens därav inte finns någon motsvarande leverantör på marknaden för en viss Tjänst och det därför inte är möjligt för GleSYS att fortsätta tillhandahålla Tjänst i enlighet med Avtalet; eller
 2. vid Kundens brott mot någon av sina förpliktelser enligt avsnitt 5, eller om GleSYS inte kan tillgodose Kundens ändrade dokumenterade instruktioner gällande behandling av personuppgifter.

10.8 När Avtalet upphört att gälla eller Kunden enligt punkt 9.2 har sagt upp Tjänst, ska Kunden omedelbart upphöra att använda Tjänst samt senast inom trettio (30) dagar hämta Kundens Utrustning om sådan befinner sig i GleSYS lokaler. Om Kunden inte fullgör sina åtaganden inom angiven tid enligt denna punkt 10.8 har GleSYS rätt till skälig ersättning.

10.9 Vid Avtalets upphörande ska båda parter återlämna eller radera sådan information som omfattas av sekretess enligt avsnitt 15 inklusive Dokumentation. GleSYS behöver dock inte radera sådan data som förekommer i säkerhetskopior (back-up) förrän sådan data skrivits över enligt det back-up schema som Kunden bestämt. Vidare kommer Kundens konto i Kontrollpanelen att stängas av.

11. Priser och betalning

11.1 Kunden ska betala de priser för Tjänsterna och Konsulttjänster som framgår av GleSYS från tid till annan gällande prislista. Om parterna avtalat om priset i Huvudavtalet gäller istället sådana priser. Priser anges exklusive moms.

11.2 GleSYS har rätt att justera priserna för Tjänster utan bindningstid, genom att meddela Kunden detta minst tre (3) månader innan sådan justering träder i kraft. För Tjänster med bindningstid har GleSYS endast rätt att justera priserna efter att bindningstiden upphört.

11.3 Oaktat vad som sagt ovan i punkt 11.2 har GleSYS rätt att för samtliga Tjänster:

 1. årligen per den första januari justera de priser som anges i Avtalet i enlighet med förändringen av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI Tjänstemän) preliminärt index, SNI 2007 kod B–S. Avräkningstidpunkten ska vara kvartal 2 förgående år och vid varje uppräkning ska kvartal 2 året dess för innan användas som bastidpunkt; och
 2. justera överenskomna priser på grund av att leverantörer av Tredjepartsprodukter justerar sina priser, förändringar av skatter och moms samt valuta- eller ränteförändringar. GleSYS ska meddela Kunden skriftligen och i skälig tid innan sådan förändring i pris tillämpas och i sådant meddelande ange skäl för prisjusteringen.

11.4 Om GleSYS förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som Kunden ansvarar för ska Kunden ersätta GleSYS för sådant merarbete och sådana merkostnader enligt GleSYS vid tillfället gällande prislista.

11.5 Avgifter för respektive Tjänst faktureras enligt vad som anges för specifik Tjänst i Tjänstebeskrivningen, om inte parterna särskilt har kommit överens om annat. Fakturan skickas till Kundens angivna e-postadress samt finns tillgänglig för Kunden i Kontrollpanelen. Önskar Kunden att erhålla pappersfaktura via post har GleSYS rätt att debitera en särskild fakturaavgift.

11.6 Om Kunden betalar med kort debiteras det kort som Kunden registrerat i Kontrollpanelen.

11.7 Betalning av fakturor avseende Tjänsterna ska ske inom fem (5) dagar från fakturans utfärdande om inget annat skriftligen avtalats. Betalning av faktura avseende Konsulttjänster ska ske inom trettio (30) dagar från fakturans utfärdande. Vill Kunden invända mot faktura ska Kunden framföra sådan invändning senast åtta (8) dagar från fakturadatum, annars förlorar Kunden rätten att invända mot fakturan.

11.8 Om betalning är sen eller ofullständig har GleSYS rätt till dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntelag och påminnelseavgift och/eller inkassoavgift i enlighet med tillämpliga lagar.

11.9 Om betalning inte är GleSYS tillhanda inom tio (10) dagar från det datum då en skriftlig betalningspåminnelse skickades har GleSYS, utöver övriga tillgängliga medel enligt Avtalet, rätt att (i) omedelbart stänga av Tjänst och/eller (ii) säga upp Avtalet i enlighet med punkt 10.7.

12. Säkerhet

Säkerheten och tillförlitligheten i Tjänsterna är av största vikt för GleSYS. GleSYS ska följa de krav på säkerhet som finns angivna i respektive Tjänstebeskrivning samt i GleSYS från tid till annan gällande Informationssäkerhetspolicy som tillhandahålls via GleSYS hemsida samt de övriga eventuella krav som följer av Avtalet.

13. Personuppgifter

13.1 Vid tillhandahållandet av vissa Tjänster behandlar GleSYS personuppgifter för sina kunders räkning. Om parterna avtalat om sådan Tjänst är Kunden, inom ramen för sådan behandling, personuppgiftsansvarig och GleSYS personuppgiftsbiträde. När parterna avtalar om en sådan Tjänst ingår parterna för detta ändamål ett personuppgiftsbiträdesavtal.

13.2 GleSYS har rätt att använda sådana personuppgifter som är kopplade till Kundens konto i Kontrollpanelen för marknads- och kundanalyser samt statistik.

14. Immateriella rättigheter

14.1 GleSYS eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänst och Dokumentationen. Inget i detta Avtal ska tolkas som en överlåtelse av sådana rättigheter, eller del därav, till Kunden.

14.2 GleSYS har rätt att fritt använda det kunnande, den yrkeskunskap, erfarenhet och färdigheter som GleSYS förvärvar genom eller i anslutning till tillhandahållande av Tjänst och Konsulttjänster.

14.3 Kunden har samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Kundens Data samt Kundens Programvara.

14.4 GleSYS ska ersätta Kunden för skada som Kunden lider vid eventuella anspråk från tredje man (utomstående) p.g.a. intrång i sådan tredje mans immateriella rättig¬heter som grundas på Kundens användning av Tjänst, med undantag för vad som anges i avsnitt 8.

14.5 GleSYS skyldighet att ersätta Kunden för skada enligt detta avsnitt 14 gäller endast under förutsättning att Kunden:

 1. utan onödigt dröjsmål skriftligen underrättar GleSYS om krav som riktats mot Kunden;
 2. tillåter GleSYS att kontrollera försvaret och ensamt fatta beslut i alla då relaterade förlikningsförhandlingar; och
 3. agerar i enlighet med GleSYS instruktioner samt samarbetar med och bistår GleSYS i den utsträckning som GleSYS skäligen begär.

14.6 Om det slutgiltigt fastställs eller kommer till GleSYS kännedom att ett intrång i tredje mans immateriella rättigheter föreligger kan GleSYS välja att antingen:

 1. tillförsäkra Kunden en fortsatt rätt att använda Tjänst;
 2. ändra Tjänst så att intrång inte längre föreligger;
 3. ersätta Tjänst, eller del därav, med annan motsvarande tjänst vilken inte gör intrång; eller
 4. avsluta eller tillfälligt upphöra att tillhandahålla Tjänst och, med avdrag för Kundens skäliga nytta, återbetala av Kunden erlagd avgift för Tjänst, utan ränta.

14.7 GleSYS skyldigheter enligt detta avsnitt 14 är villkorade av att Kunden uteslutande har använt Tjänst i enlighet med villkoren i Avtalet.

14.8 Detta avsnitt 14 utgör GleSYS totala ansvar gentemot Kunden för intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

15. Sekretess

15.1 Båda parter förbinder sig att inte till tredje man utan den andra partens skriftliga medgivande publicera eller på annat sätt utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som är eller rimligen kan antas vara att betrakta som konfidentiell med undantag för:

 1. information som är eller blivit allmänt känd utan att mottagande part har brutit mot detta Avtal;
 2. information från tredje man utan sekretessåtagande som är allmänt känd för mottagande part;
 3. information som utan sekretessåtagande var känd för mottagande part innan mottagandet från utlämnande part;
 4. utlämning eller användning av information som krävs enligt lag, förordning eller av tillsynsmyndighet. Vid sådan utlämning, ska utlämnande part, om möjligt, meddela den andra parten innan sådan utlämning sker; eller
 5. utlämnande som sker till rådgivare som i sin tur är bundna av sekretess.

15.2 Information som part har angivit ska vara konfidentiell ska alltid vara att betrakta som konfidentiell information.

15.3 Varje part ansvarar för sina respektive underleverantörers, konsulters och anställdas iakttagande av denna sekretessklausul. Sekretessåtagandet enligt denna klausul gäller under avtalstiden samt även för en period om tre (3) år efter det att Avtalet har upphört att gälla. Vad gäller Kundens Data gäller sekretessen för evigt.

16. Ansvar

16.1 GleSYS ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som uppstår på grund av GleSYS försumlighet vid tillhandahållande av Tjänster eller Konsulttjänster.

16.2 GleSYS är inte ansvarig för skador orsakade av (i) Tredjepartsprodukter eller (ii) modifieringar eller ändringar i Tjänst som gjorts enligt Kundens instruktioner eller som utförts av någon annan än GleSYS (inklusive men inte begränsat till Kunden och Kundens leverantörer) samt eventuella kopplingar eller integrationer mellan Tjänsterna och Tredjepartsprodukter eller andra externa programvaror eller tjänster.

16.3 Parts skadeståndsansvar är begränsat till 100% av det belopp som Kunden betalat till GleSYS för berörd Tjänst enligt Avtalet under de tolv (12) månader som ligger i tiden före skadetidpunkten. Om berörd Tjänst tillhandahållits under en period om mindre än tolv (12) månader ska ovannämnda belopp motsvara den genomsnittliga avgiften som Kunden betalat för berörd Tjänst enligt Avtalet per månad multiplicerat med tolv (12).

16.4 Part är inte under några omständigheter ansvarigt för den andra partens indirekta skador eller följdskador oavsett slag, såsom men inte begränsat till vinstbortfall, förlust av intäkter, sparmedel och goodwill. För det fall att parterna avtalat om Tjänst som innefattar back-up av data ansvarar GleSYS dock för sådan Tjänst som innefattar skyldighet att återställa eventuell förlorad data i enlighet med vad som närmare beskrivs i sådan Tjänstebeskrivning.

16.5 Parts begränsning av ansvar under detta Avtal enligt punkterna ovan i detta avsnitt 16 gäller inte ansvar vid personskada, vid ansvar enligt avsnitt 14 (Immateriella rättigheter) och 15 (Sekretess) samt vid grov vårdslöshet eller uppsåt.

16.6 GleSYS är inte ansvarig för skador om inte Kunden skriftligen underrättar GleSYS därom senast nittio (90) dagar efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt den faktiska skadan eller förlusten, dock aldrig senare än sex (6) månader från att skadan inträffade.

17. Force Majeure

17.1 Vardera part ska befrias från skadeståndsansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal i den utsträckning som fullgörandet förhindras av omständighet som ligger utanför partens kontroll, som t.ex. begränsning i internet eller långsam uppkoppling, strömavbrott, nätverksintrång, oförutsedd förändring av tillämplig lag eller reglering, pandemi, arbetskonflikter, kommunikations-bortfall, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, förordningar, ransonering av bränsle, varor eller energi samt fel och förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av någon omständighet utanför partens kontroll förutsatt att den andra parten omedelbart underrättas därom.

17.2 Parterna har rätt att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid om force majeure fortsätter eller uppenbarligen kommer att fortsätta i mer än sextio (60) dagar.

18. Övrigt

18.1 Kunden och GleSYS ska utse kontaktpersoner som ska ansvara för att upprätta och bibehålla ett effektivt samarbete avseende Avtalet. Part får ändra kontaktperson genom att skriftligen underrätta den andra parten.

18.2 Det primära kommunikationsmedlet mellan parterna i frågor som berör Avtalet ska vara Kontrollpanelen eller angiven e-post.

18.3 GleSYS har rätt att anlita underleverantörer för utförandet av sina förpliktelser enligt Avtalet. GleSYS är ansvarig för underleverantörernas arbete som för sitt eget arbete.

18.4 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet. Kundens inköpsvillkor eller andra villkor ska aldrig anses vara en del av Avtalet om inte parterna särskilt avtalat om att sådana villkor ska gälla.

18.5 Alla ändringar av Avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara gällande, med undantag för vad som anges nedan i punkt 18.6.

18.6 GleSYS har alltid rätt att ändra Avtalet och/eller Tjänsterna genom att skriftligen meddela Kunden minst tre (3) månader innan sådan ändring, när så är möjligt, som följd av förändring i lag, författning eller myndighetsföreskrift. Kunden har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om sådan ändring innebär en väsentlig olägenhet för Kunden.

18.7 GleSYS har rätt att överlåta Avtalet om det sker i samband med överlåtelse av GleSYS verksamhet eller del därav samt till bolag inom samma koncern som GleSYS. Vidare har Kunden rätt att överlåta Avtalet vid motsvarande fall om GleSYS lämnar sitt skriftliga godkännande, vilket inte ska nekas utan sakliga skäl. I övrigt får inte Avtalet överlåtas till tredje man utan den andra partens föregående skriftliga samtycke.

18.8 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt detta Avtal eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till detta Avtal ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant hänseende.

18.9 Om någon del av Avtalet skulle befinnas vara ogiltig, otillåten eller overkställbar ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet som ska fortsätta att äga giltighet enligt sin lydelse. Villkor som bedöms vara ogiltiga, otillåtna eller overkställbara ska, i den mån så är möjligt, jämkas så att de blir giltiga, tillåtna respektive verkställbara och därvid i så hög utsträckning som möjligt tolkas i enlighet med parternas ursprungliga intentioner med villkoret såsom uttrycks genom bl.a. syftet och målsättningarna för Avtalet.

18.10 Punkter som till sin natur gäller efter att Avtalet upphör att gälla samt följande avsnitt ska gälla även efter Avtalets upphörande: 10 (Avtalstid och uppsägning), 14 (Immateriella rättigheter), 15 (Sekretess), 16 (Ansvarsbegränsning) och 19 (Tillämplig lag och tvister).

19. Tillämplig lag och tvister

19.1 På detta Avtal ska svensk lag tillämpas.

19.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

19.3 Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

19.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten. Oaktat vad som nyss sagts ska GleSYS alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol.

Definitioner

Avtalet avser allt det som utgör avtalsinnehåll mellan parterna; Huvudavtalet, Allmänna Villkoren, Tjänstebeskrivning, SLA och de eventuella övriga dokument som omnämns i någon av nyss nämnda avtalsdokument.

Dokumentation avser de eventuella instruktioner eller annan dokumentation som GleSYS vid var tid tillhandahåller Kunden.

Fel avser avvikelse från vad parterna kommit överens om eller om Tjänsten avviker från Tjänstebeskrivningen. Avvikelse som beror på omständighet utom GleSYS kontroll utgör aldrig fel.

Huvudavtalet avser den kommersiella överenskommelse som parterna gjort som reglerar den eller de Tjänster och eventuella Konsulttjänster GleSYS ska tillhandahålla Kunden. Huvudavtalet kan vara en beställning av Kunden via Kontrollpanelen eller utgöras av en offert som lämnats av GleSYS och godkänts av Kunden, eller ett undertecknat avtalsdokument.

Inloggningsuppgifter avser kundens e-post och/eller användarnamn samt lösenord som Kunden använder för att logga in på Kundens konto i Kontrollpanelen och/eller specifik Tjänst.

Konsulttjänster avser de konsulttjänster som GleSYS utför på uppdrag av Kunden som inte ingår som en del i en Tjänst.

Kontrollpanelen avser den webbaserade standardplattform som GleSYS kostnadsfritt tillhandahåller Kunden för hantering av vissa Tjänster.

Kundens Data avser all data som Kunden eller GleSYS, på uppdrag av Kunden, lägger in i Tjänst eller som skapas i Tjänst och som inte utgör en del av Tjänst eller Dokumentationen eller på annat sätt kan anses utgöra GleSYS data.

KundensProgramvara avser programvara som ägs av Kunden eller som Kunden har rätt att utnyttja enligt avtal med tredje part.

Kundens Utrustning avser utrustning eller annan hårdvara som ägs, hyrs eller leasas av Kunden.

Kunden avser den juridiska organisation som anges i Huvudavtalet som kund eller den som annars avtalar om användning av Tjänster.

Tjänst eller Tjänster avser en eller flera tjänster som GleSYS tillhandahåller i enlighet med de villkor som framgår av Avtalet.

Tjänstebeskrivningen avser beskrivning av Tjänst som finns på GleSYS hemsida.

Tredjepartsprodukter avser sådana programprodukter eller tjänster som (i) anges vara tredjepartsprodukter i Tjänstebeskrivningen eller (ii) där det framgår att programprodukten och/eller hårdvaran ägs eller tillhandahålls (direkt eller indirekt) av annat företag än GleSYS.