Allmänna villkor

Version 2.2018.01.sv / Senast uppdaterad: 2018-03-12

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) utgör avtalsvillkor mellan GleSYS AB (”GleSYS”) och dess kunder (”Kunden/ Kunder”) för samtliga de tjänster som GleSYS tillhandahåller Kunden. Ytterligare villkor och produktbeskrivning för respektive tjänst framgår av ett specifikt tjänsteavtal (”Tjänsteavtalet”). Tillsammans och var för sig utgör dessa handlingar, i förekommande fall tillsammans med avtal om Tilläggstjänster, ”Avtalet”. Om det i Tjänsteavtalet förekommer motstridiga uppgifter har Tjänsteavtalet företräde framför dessa Allmänna villkor.

2. Definitioner

Följande ord ska i Avtalet ha nedan angiven betydelse.
Kontrollpanelen: En webbaserad plattform som GleSYS kostnadsfritt tillhandahåller Kunden för hantering av vissa Tjänster.
Tilläggstjänster: Eventuella andra tjänster som GleSYS tillhandahåller Kunden och som inte utgör en Tjänst.
Tjänsten/er: Varje tjänst som specificeras i Tjänsteavtal eller i tillägg till Tjänsteavtal.

3. Accepterande av villkor/tillgång till kontrollpanel

Genom att Kunden registrerar sig för att använda Kontrollpanelen och samtidigt accepterar dessa Allmänna villkor förbinder sig också Kunden att följa villkoren. Den eller de personer som registrerar Kunden för Kontrollpanelen och/ eller för Tjänster eller Tilläggstjänster ska ha behörighet att teckna firman för Kunden. Om Kunden skulle göra gällande att Avtalet med GleSYS har ingåtts av en obehörig person förbehåller sig GleSYS rätten att omedelbart och tillsvidare stänga av Kundens konto samt berörda Tjänster och Tilläggstjänster.

4. GleSYS åtagande

Att Kunden har möjlighet att använda Kontrollpanelen innebär inte att GleSYS eller Kunden har förbundit sig att ingå avtal om andra tjänster med varandra. Kunden och GleSYS ingår Tjänsteavtal separat och GleSYS ytterligare åtaganden framgår av respektive Tjänsteavtal. GleSYS kan, till dess att Kunden har ingått ett Tjänsteavtal, säga upp Avtalet genom att stänga ner Kundens konto (se även punkt 15 nedan). När ett Tjänsteavtal ingås regleras avtalstid och uppsägning i detta.

5. Kundens åtagande

För att GleSYS ska kunna tillhandahålla Kunden Kontrollpanelen och Tjänster samt Tilläggstjänster ska Kunden;

 1. lämna korrekta uppgifter när Kunden registrerar sig på GleSYS hemsida;
 2. registrera ett till Kunden kopplat betalkort om inte annat överenskommits;
 3. meddela GleSYS vid byte av kontaktperson eller ändring av kontaktpersonens kontaktuppgifter;
 4. ansvara för kontroll och behörighetsadministration av alla Kundens användare av Kontrollpanelen;
 5. säkerställa att aktuella uppgifter för inloggning till och hantering av Kontrollpanelen fortlöpande finns tillgängliga för behörig ställföreträdare hos Kunden;
 6. följa de regler, riktlinjer och instruktioner som GleSYS meddelar;
 7. ansvara för säkerhetskopiering av sin data om inte annat överenskommits.

6. Pris och betalning

Priser för Tjänster framgår av respektive Tjänsteavtal som parterna kan komma att ingå. Betalningsperiod löper per månad och Kunden har möjlighet att själv välja betalningsintervall. Fakturering sker i förskott med faktureringsdag två dagar efter att Kundens konto har registrerats. Fakturan förfaller till betalning efter 5 dagar om inte annat avtalats. Fakturan skickas till Kundens angivna e-postadress och finns även tillgänglig på Kundens konto på Kontrollpanelen. Kunden har rätt att mot avgift istället få en brevfaktura. För Tilläggstjänster ska Kunden betala enligt GleSYS vid varje tidpunkt gällande prislista. Förändringar kunden själv gör i sin tjänst som påverkar priset framgår i var separat tilläggstjänst. Har överenskommelse träffats om timersättning sker debitering enligt löpande räkning med avtalade timarvoden. All ersättning är exklusive moms och övriga tillämpliga skatter och avgifter. Betalar Kunden inte i rätt tid har GleSYS rätt att stänga av Tjänsten tills full betalning sker samt rätt till dröjsmålsränta enligt lag, från den i fakturan angivna förfallodagen, jämte ersättning för inkassokostnader enligt lag samt andra kostnader som är förenade med dröjsmålet. Vill Kunden anmärka mot GleSYS faktura ska Kunden göra det inom åtta (8) dagar från fakturadatum, annars förlorar Kunden rätten att invända mot fakturan.

Om GleSYS förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som Kunden ansvarar för ska Kunden ersätta GleSYS för sådant merarbete och sådan merkostnad.

7. Tilläggstjänster

Kunden kan välja att komplettera Tjänsten med olika Tilläggstjänster som GleSYS erbjuder från tid till annan. För närvarande finns följande Tilläggstjänster att välja mellan (observera att GleSYS tjänsteutbud kan komma att variera under Avtalstiden).

 • E-post
 • Backup
 • Konsulttjänster
 • Arkivlagring
 • Lastbalanserare
 • DDoS-skydd
 • Utökat SLA
 • Domännamn
 • DNS-tjänst
 • Mjukvara och licenser från tredje part

Kunden kan under Avtalstiden lägga till eller ta bort Tilläggstjänster via Kontrollpanelen, i enlighet med de villkor som gäller för varje Tilläggstjänst.

8. Ångerrätt för konsument

Enligt lagen om distansavtal (2005:59) har konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag då avtalet om en tjänst ingås. Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att tjänst som beställts i egenskap av konsument börjar utföras direkt efter köpet och att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. GleSYS har i och med att det inte finns någon ångerrätt rätt att debitera Kunden för all den tid tjänsten utnyttjas enligt avtal.

9. Personuppgifter

GleSYS kommer att i enlighet med GDPR behandla Kundens personuppgifter, såsom firma, e-postadress, namn på kontaktperson och i förekommande fall IP-adress, som lämnats av Kunden vid registrering på Kontrollpanelen i syfte att fullgöra Avtalet. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser samt statistik. Kunden har rätt att en gång per år kostnadsfritt få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Kunden. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har Kunden rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas utan dröjsmål.

Om Kunden vid sin användning av Tjänsten behandlar personuppgifter är Kunden, alternativt Kundens kund, personuppgiftsansvarig, medan GleSYS, och i förekommande fall Kunden, är personuppgiftsbiträde(n). GleSYS förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och Kundens skriftliga instruktioner. GleSYS hantering av personuppgifter för Kundens räkning ska regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna.

GleSYS får inte efter Avtalets upphörande behandla personuppgifter i Kundens data för annat syfte än att radera eller anonymisera Kundens data.

10. Obehörigt och otillbörligt nyttjande

Kunden ska tillse att Tjänsten inte nyttjas obehörigt eller otillbörligt av Kunden eller annan. Med obehörigt eller otillbörligt nyttjande av Tjänsten avses att GleSYS med fog bedömer att något av följande föreligger;

 1. intrång i GleSYS system;
 2. nyttjande som strider mot svensk lag;
 3. spridande av information som skäligen kan bedömas vara olaglig eller som sker i syfte att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar;
 4. spridande av virus;
 5. marknadsföring via massutskick till e-postadresser (s.k. spamming) om mottagaren inte i förväg gett sitt samtycke till detta;
 6. ansvarslös spridning av samlingar eller sammanställningar av personuppgifter;
 7. annat handlande som medför att avsevärd olägenhet uppstår för GleSYS, GleSYS system eller GleSYS övriga kunder såsom risker, virus, hackning eller hög belastning; eller
 8. användning som påverkar andra användares Tjänst negativt.

Kunden ska omedelbart meddela GleSYS om Kunden märker eller misstänker att det förekommer obehörigt dataintrång i Kundens eller GleSYS system.

GleSYS äger rätt att helt eller delvis stänga av Kontrollpanelen och/eller Tjänsten/Tjänsterna och i efterhand meddela Kunden om inte Kunden uppfyller sina förpliktelser enligt denna punkt. Om Kunden trots anmaning inte omedelbart vidtar rättelse äger GleSYS även rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om sådan uppsägning sker, äger GleSYS också rätt att debitera avgift för återstående avtalstid.

Kunden ska hålla GleSYS skadeslös för all skada, inklusive kostnader till följd av anspråk från tredje man som riktas mot GleSYS på grund av Kundens brott mot denna punkt.

GleSYS har rätt att vid myndighetsbeslut överlämna Kundens utrustning och/eller data till polis, åklagare, Kronofogden eller annan behörig myndighet.

11. Ansvarsbegränsning

GleSYS skadeståndsansvar förutsätter vårdslöshet och är begränsat till ett belopp som motsvarar det totala belopp som Kunden har erlagt under det senaste kalenderåret för den berörda Tjänsten och/eller Tilläggstjänsten. GleSYS ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdskada (innefattande bland annat produktions- och inkomstbortfall samt skada på annans egendom). Inte heller omfattar ansvaret motpartens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Kunden bär risken för programvara på server, som inte är av GleSYS licensierad programvara, samt för information som bearbetas eller lagras på server. GleSYS ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som GleSYS vållat genom vårdslöshet vid utförande av uttryckligt avtalade åtaganden om säkerhetskopiering enligt att Avtal om Systemförvaltning. Kunden ansvarar för att Kunden har erforderligt skydd mot obehörigt dataintrång i Kundens utrustning och Kundens system. GleSYS har inget ansvar för Kundens merkostnader, förlust och skada som drabbar Kunden till följd av att obehörigt intrång i Kundens system. Kunden bär ensam ansvaret för de skador som följer av obehörigt och otillbörligt nyttjande av Tjänst enligt punkt 10 ovan.

Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt gäller inte vid personskada.

GleSYS har rätt att, så långt möjligt, reglera en eventuell skadeståndsskyldighet genom kreditering av kommande faktura/fakturor.

Part ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till motparten senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

12. Affärsetiska principer

GleSYS förbinder sig att tillämpa IT- & Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper.

13. Meddelanden

Uppsägning klagomål, reklamationer och övrig kommunikation mellan Kunden och GleSYS ska i första hand skickas genom Kontrollpanelen, Meddelanden ska skickas från Kundens sida till e-postadress angiven på GleSYS hemsida och från GleSYS sida till Kundens vid var tid registrerade e-postadress. Meddelandet ska anses ha nått mottagaren när avsändaren har skickat det.

14. Reklamation

Part ska reklamera den andra partens kontraktsbrott utan oskäligt uppehåll. Reklamation ska vara skriftlig. Särskilda bestämmelser om reklamation kan finnas i respektive Tjänsteavtal.

15. Överlåtelse

Part har rätt att överlåta Avtalet eller upplåta nyttjandet av Tjänst till tredje man om den andra Parten har lämnat skriftligt samtycke till det. GleSYS har dock utan Kundens medgivande rätt att överlåta rätten att ta emot betalning enligt Tjänsteavtalet samt att, i samband med fusion, omstrukturering av GleSYS koncern eller överlåtelse av verksamheten, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Allmänna villkor och Tjänsteavtal.

16. Avtalstid, ändringar och tillägg

Kunden kan när som helst stänga ner sitt konto genom Kontrollpanelen. Kundens avtalstid och uppsägningstid för respektive Tjänst regleras i Tjänsteavtal. Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

Part har emellertid rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten:

 • begår brott mot detta Avtal och rättelse, där så är möjligt, inte vidtagits inom 14 dagar från den ena partens skriftliga påpekande härom, eller
 • försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller annars kommer på obestånd.

Villkorsändring ska aviseras senast trettio (30) dagar i förväg till Kundens vid var tid registrerade e-postadress samt via Kontrollpanelen. Om ändring enligt ovan innebär väsentlig nackdel för Kunden, har Kunden rätt att säga upp Avtalet inom sådan uppsägningstid som framgår av Tjänsteavtal. Uppsägning till följd av ändrade villkor ska vara skriftlig och ske senast inom en månad från det att Kunden informerats om ändringen enligt föregående stycke. Om Kunden inte har sagt upp Tjänsteavtalet inom ovan angiven tid, ska Kunden anses ha accepterat villkorsändringen.

I övrigt är ändring giltig endast om den upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna.

17. Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.

18. Fullständig reglering

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Har viss fråga inte uttryckligen reglerats i Avtalet, ska denna fråga lösas i enlighet med de principer varpå avtalet grundas. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

19. Tillämplig lag och tvistelösning

På detta avtal ska svensk lag tillämpas, med undantag för dess lagvalsregler. Tvist med anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg på svenska. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tvisten avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

20. Force Majeure

Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan omständighet som part inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal ska part i nödvändig omfattning, vara befriad från detsamma. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

GleSYS rätt till ersättning ska reduceras i förhållande den grad till vilken GleSYS inte kan fullgöra sina åtaganden på grund av force majeure.

Parterna ska informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna punkt.

21. Sekretess

Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer i samband med parternas avtalsförhållande. Med konfidentiell information avses i Avtalet varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för

 1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal;
 2. upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten;
 3. upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
 4. I fall som avses under c) ovan har dock part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt Avtalet.

Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos part inte till utomstående röjer konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som part enligt detta Avtal.